• Právne služby a právne poradenstvo advokáta

  Právne služby advokáta
  právne zastúpenie v konaniach pred súdmi ,exekútorskými úradmi, notárskymi úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci na celom území Slovenskej repubilky, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, odvolaní, návrhov, sťažností, právne poradenstvo osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom skype.

 • Vymáhanie pohľadávok advokátom

  Vymáhanie pohľadávok
  Vymáhanie pohľadávok patrí k najčastejším prípadom, s ktorými sa klienti obracajú na advokáta. Advokátska kancelária JUDr. Katarína Bezáková, má bohaté skúsenosti s mimosúdnym aj súdnym vymáhaním pohľadávok.

 • Konkurzy a vyrovnania

  25 Rokov skúseností z oblasti konkurzného a obchodného práva
  Konkurzné právo predstavuje súbor právnych noriem a predpisov, ktoré upravujú riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne, riešenie hroziaceho úpadku a oddlženie fyzickej osoby.

 • Zakladanie spoločností

  Zakladanie spoločností
  Pre založenie spoločnosti nám od Vás stačí od notára potvrdené potrebné dokumenty a my vybavíme všetko ostatné. Zabezpečíme založenie spoločnosti podľa Vaších predstáv, konzultácia predmetov podnikania, vypracovanie dokumentov potrebných na založenie spoločnosti, ohlásenie a vyžiadanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, vypracovanie a podanie návrhu na prvozápis do Obchodného registra, registrácia spoločnosti u správcu dane.

Advokátska kancelária JUDr. Katarína Bezáková

Ponúkam komplexné právne služby a právne poradenstvo.

Špecializácia advokáta

Advokátska kancelária pôsobí v oblasti: obchodné právo, občianske právo, správne právo, rodinné právo ...

Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Pridržiavame sa zásad riadneho výkonu advokácie podľa zákona o advokácii a interných predpisov SAK ...

Čítať viac

Individuálny prístup

Samozrejmosťou pri poskytovaní právneho poradenstva je individuálny prístup v závislosti od potrieb klienta ...

Čítať viac

Elektronické služby

Možnosť komunikácie a poskytovanie právneho poradenstva a právnych služieb prostredníctvom emailu ...

Čítať viac

Referencie

Dlhoročné poskytovanie právneho poradenstva a služieb spoločností pôsobiacej na Slovensku a zahraničí v oblasti energetiky.

Niekoľko úspešne ukončených konkurzov a vyrovnaní.

Úspešné ukončené sporov pri dedičských a rozvodových konaniach.

Zastupovanie klientov cudzej národnosti v rozvodovom konaní.