Profil advokáta /

Nájdete tu informácie o našej advokátskej kancelárii

O advokátovi

Advokátka JUDr. Katarína Bezáková, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave . Ako samostatná advokátka pôsobí od roku 2004 (od roku 1994 ako komerčná právnička). Je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č.3073. V súčasnosti vykonáva samostatnú advokátsku prax v Martine, kde poskytuje právnu pomoc a zastupovanie klientov pred súdom v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach.

Špecializácia advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária sa zameriava na komplexný právny servis - právne poradenstvo, zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánnmi verejnej správy a územnej samosprávy, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracovanie právnych rozborov a analýz predovšetkým v oblastiach obchodného , občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva.
Máme skúsenosti i s likvidáciou spoločnosti a v oblasti konkurzného práva.

Advokácia

Advokátske povolanie upravuje zákon č. 586/2003 Zb. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (klientov) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (právne služby).