Advokát Služby /

Ponuka právnych služieb a právneho poradenstva

Právne služby

Vykonávam všeobecnú právnu prax, svojim klientom poskytujem komplexné právne služby, medzi ktoré patrí zastupovanie klienta pred súdom, štátnymi alebo inými orgánmi verejnej moci, ako i pred exekútorskými úradmi. Ďalej vypracúvam zmluvy a dohody, žaloby, právne podania, odvolania a sťažností. Poskytujem právnu pomoc aj v obchodnoprávnych veciach, pri založení obchodných spoločností, vykonanie zmien zápisov v obchodných spoločnostiach alebo zrušenie obchodných spoločností.

Svoje právne služby poskytujem najmä v nasledovných oblastiach práva: občianske právo , obchodné právo, rodinné právo, pracovné právo, dedičské právo, správne právo a pozemkové právo.

Občianske právo

Poskytujem právne poradenstvo
a právne služy v oblasti občianskeho práva, zastupovanie klienta vo všetkých druhoch konania podľa Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku.

Obchodné právo

Poskytujem právne poradenstvo pre zamestnanca alebo zamestnávateľa, ďalej zastupovanie klienta vo všetkých druhoch konaní v oblasti pracovného práva, vypracujem žaloby a iné podania podľa Zákonníka práce.

Rodinné právo

Poskytujem právne služby - zastupovanie, vypracovanie a podanie návrhu na začatie konania, odvolania a pod. v konaniach vyplývajúcich
zo zákona o rodine.

Správne právo

Poskytujem právne poradenstvo a zastupovanie klienta v správnom konaní podľa správneho poriadku a tiež vypracujem
jednostranné právne úkony v oblasti správneho práva.

Občianske právo

 • právne poradenstvo, právne rozbory, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv,
  nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a komplexný právny servis týkajúci sa nehnuteľností,
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností,
 • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania,
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • zastupovanie v dedičskom konaní,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • správa majetku klientov

Obchodné právo

 • spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, právne rozbory, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, ochrana pred nekalosúťažným konaním,
 • zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach (zmeny predmetu podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zosúlaďovanie zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom a pod.),
 • zastupovanie pred súdmi, registrovými súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi ,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní,
 • zakladanie obchodných spoločností,
 • zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností od založenia po likvidáciu

Rodinné právo

 • príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.),
 • konanie o určenie alebo zapretie otcovstva,
 • spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd,
 • príprava darovacích zmlúv

Správne právo

 • spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy (správne súdnictvo),
 • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy,
 • zastupovanie v správnom konaní,
 • vypracovanie vybraných podaní,

Zakladanie spoločností

Založenie obchodnej spoločnosti je právny úkon, ktorý smeruje k vzniku novej právnickej osoby. Rozlišujeme tzv. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť ,spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Zakladateľom obchodnej spoločnosti môže byť právnická aj fyzická osoba.

Advokátska kancelária zabezpečuje kompletný servis pri zakladaní novej obchodnej spoločnosti, ktorý zahŕňa:

 • poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti
 • vypracovanie potrebných dokumentov, zmlúv a iných listín potrebných pre založenie spoločnosti a jej registráciu do obchodného registra
 • zabezpečenie živnostenských a obdobných oprávnení k podnikaniu
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • spracovanie podania do Obchodného registra, vypracovanie návrhu a jeho podanie v mene klienta
 • zastupovanie klientov pri jednotlivých právnych úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti

Právne poradenstvo online

Pre poskytnutie právneho poradenstva online treba vyplniť požadované kontaktné údaje v mailovom formulári na kontaktnej stránke a popísať podrobne Váš problém (email je povinný, bez jeho zadania Vám nebudeme vedieť zaslať odpoveď). Po obdŕžaní Vašej správy Vám obratom zašleme cenovú ponuku. Po odsúhlasení odmeny Vám bude spracovaná analýza problému a riešenie zašleme na Váš email.

Výhody online poradenstva:

 • jednoduchá možnosť zadania právneho problému elektronicky,
 • rýchlosť komunikácia (do 24 hodín),
 • bez nutnosti osobnej návštevy advokáta,
 • prijateľná cena právnej služby

Pre zadanie právneho problému online, vyplnte prosím elektronický formulár na kontaktnej stránke.