GDPR /

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Advokátska kancelária JUDr.Katarína Bezáková - advokátka , IČO: 42225965 so sídlom J.Alexyho 15, 036 01 Martin, zap.v SAK č.3073 ( ďalej aj " kancelária " )ako subjekt , ktorý spracúva osobné údaje určitých dotknutých osôb týmto dokumentom poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov, dôvodoch ich spracovania a o právach dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním osobných údajov. Kancelária spracúva osobné údaje požadované ad hoc od dotknutých osôb s cieľom :

 • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti
 • chrániť oprávnené záujmy kancelárie, klientov a iných osôb

S prihliadnutím na účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ( ďalej aj " Nariadenie " ) ako aj účinnosť zák.č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len " zákon " ) a Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi , ktorý prijala Slovenská advokátska komora je potrebné spracúvať osobné údaje dotknutej osoby spôsobom zodpovedajúcim novým požiadavkám v súlade s aktuálnou právnou úpravou . Kódex správania je dostupný na webovej stránke SAK. Kancelária zverejňuje tento dokument na svojej stránke, aby dotknutým osobám bol umožnený prístup k pravidlám spracúvania osobných údajov kanceláriou a tiež za účelom splnenia si informačnej povinnosti.

Zásady spracúvania osobných údajov

Kancelária získava osobné údaje najmú od dotknutých osôb , ale aj od iného subjektu odlišného od dotknutej osoby. V takom prípade kancelária nemá povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov , umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

Kancelária rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a osobné údaje musia byť :

 • spracúvané zákonným a transparentným spôsobom
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účinky
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania
 • správne a podľa potreby aktualizované
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť ochrany osobných údajov vrátane ochrany pred zničením, náhodnou stratou, poškodením a tiež vrátane pred
 • neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení

V prípade, že kancelária spolupracuje so sprostredkovateľom, ktorý v mene kancelárie spracúva osobné údaje, tento vzťah sa riadi osobitnou zmluvou. Kancelária je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií aj bez súhlasu dotknutej osoby. Kancelária má pri spracúvaní osobných údajov klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie a poskytovania právnych služieb postavenie prevádzkovateľa. V prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa kancelária zaväzuje dodržiavať postup určený Nariadením alebo ostatnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov sa kancelária zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ však nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania osobných údajov

 • poskytovanie právnych služieb právnym základom je zákonná povinnosť kancelárie a v niektorých prípadoch zmluvný vzťah medzi kanceláriou a jej klientom
 • personalistika a mzdy právnym základom je zákonná povinnosť kancelárie
 • účtovné a daňové účely právnym základom je zákonná povinnosť kancelárie

Spracúvané osobné údaje

Kancelária spracúva len tie osobné údaje , ktoré nevyhnutne potrebuje za účelom poskytovania právnych služieb, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov ako aj oprávnených záujmov svojich klientov. Osobné údaje môže kancelária získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb, pričom môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vôli dotknutých osôb na základe zákonného oprávnenia a povinností vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Doba spracúvania osobných údajov

Kancelária uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôznu dlhú dobu , ktorá závisí od dôvodu a účelu spracúvania , vo všeobecnosti platí , že kancelária spracúva osobné údaje :

 • po dobu vyžadovanú všeobecným záväzným právnym predpisom ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou alebo trvania predzmluvných vzťahov , ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý kancelária sleduje , ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby, kancelária je oprávnená osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len pre špeciálne účely ako je archivácia alebo štatistika.

Práva dotknutej osoby

 • právo na prístup k osobným údajom ( čl.15 Nariadenia )
 • právo na opravu osobných údajov ( čl.16 Nariadenia )
 • právo na výmaz osobných údajov ( čl.17 Nariadenia )
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ( čl.18 Nariadenia )
 • právo na prenosnosť osobných údajov ( čl.20 Nariadenia )
 • právo namietať a automatizovanie individuálne rozhodovanie ( č. 21 a čl.22 Nariadenia )
 • právo podať sťažnosť na príslušný úrad
 • právo odvolať súhlas

Kancelária prijíma žiadosti a uplatnenie práv dotknutých osôb na emailovej adrese : pravnik@pravnimartin.sk alebo písomne na adrese: Advokátska kancelária JUDr.Katarína Bezákováá, J.Alexyho 15, 036 01 Martin.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.
Martin , 25.5.2018