Odmena advokáta /

Spôsob odmeňovania advokáta za právne služby

Odmena za advokátske služby

Odmenu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov z roku 2013. Uvedená vyhláška ustanovuje spôsob určenia odmeny advokáta, ktorá v prvom rade závisí od dohody advokáta s klientom, ale aj od počtu úkonov právnej služby vo veci samej.

S advokátom pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Paušálna odmena

Paušálnu odmenu je môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Hodinová odmena

Určuje sa podľa počtu hodín
potrebných na poskytnutie
právnej pomoci

Tarifná odmena

Tarifná odmena advokáta sa vypočíta podľa počtu reálne vykonaných úkonov
právnej služby.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak. Vyhláška upravuje tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, prípady zvýšenia alebo zníženia tarifnej odmeny a stanovuje, čo sa považuje za úkony právnej služby.

Podielová odmena

Odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Pre zistenie orientačnej ceny konkrétneho právneho problému a jeho riešenia mi prosím pošlite požiadavku s popisom.